Výkon odborných rolí

null

SPCSS je schopen zastat v zastoupení MF výkon specifických odborných rolí v resortních i meziresortních ICT projektech, kam přispívá svou ICT odborností, a současně šetří MF kapacity, které by jinak MF muselo pro takové projekty vyčlenit. Příkladem je participace SPCSS v rámci projektu eGovernment Cloud (eGC), kde má SPCSS zastoupení ve všech streamech projektu a rovněž tak v řídícím orgánu eGC. Patří sem též odborné posuzování a připomínkování projektových záměrů a jiných dokumentů.

SPCSS se významně podílel i na přípravě Strategie ICT resortu MF a na jejím rozpracování do jednotlivých úkolů v rámci prováděcí strategie.