Pro představu, co také děláme

Více informací o všem, co děláme
Home/Pro představu, co také děláme

Rozvíjíme ICT státu a podílíme se na jeho digitalizaci

Zajišťujeme provoz Národního datového centra s navazujícími garantovanými službami. Disponujeme technologiemi a odbornostmi, které zaručují dostatečné pokrytí vysokých nároků v souladu s Národní strategií cloud computingu a e-Governmentu.

null

Řízení provozu Národního datového centra

poskytování služeb v různých úrovních Housing, IaaS, PaaS a vybraných služeb úrovně SaaS • kontrola jejich kvality, stanovených SLA • návrhy zlepšení a příprava a realizace nových projektů • procesní řízení v souladu s požadavky norem ISO, především ISO 20000 a ISO 27001 • analýza a indikace nesouladů v návaznostech na ostatní procesy, návrhy korektivních opatření

null

Dohledové centrum a správa aplikací

monitoring infrastruktury • registrace alarmů, nestandardních stavů, incidentů a systémů • zajištění služby „Service Desk“ pro celý resort Ministerstva financí ČR • vedení znalostní databáze • zpracování reportů • správa aplikací • projektování rozvoje nástrojů pro dohled infrastruktury, aplikací a databází • plnění a údržba konfigurační databáze (tzv. CMDB)

null

Centrum kybernetické bezpečnosti

komplexní řešení při zvládání detekovaných bezpečnostních incidentů a zároveň při plnění povinností vyplývajících ze ZoKB • bezpečnostní monitoring • řešení incidentů prostřednictvím vlastní CSIRT SPCSS • kompletní vyšetřování incidentu včetně behaviorální a forenzní analýzy • analýza a správa rizik • audit kybernetické bezpečnosti • pomoc s implementací opatření GDPR • vzdělávání v oblasti KB • penetrační testování

null

Oddělení správy komunikačních technologií

péče o interní síťové prvky, převážně Cisco Catalyst 65xx, 64xx, 24xx, F5, WiFi v rámci podniku, systémy IP telefonie na platformě Cisco • zasíťování uživatelů • VPN přístupy • obsluhy platformy Cisco Nexus • předpokládána správa Firewallů, WDM pro společné použití pro LAN/SAN a dalších • v plánu návrh a budování síťového propojení a infrastruktury nového datového centra

null

Administrace Unixových systémů

správa stovek operačních systémů na platformě IBM Power (AIX, Linux) a x86 (Linux) • příprava rozšíření o HP-UX a Solaris • virtualizacee uvedených systémů (PowerVM, VMware, KVM, cloudová prostředí) • small development za účelem zajištění bezproblémového chodu • práce na kritické informační infrastruktuře státu a na mediálně sledovaných projektech

null

Oddělení správy databází

návrhy a implementace řešení pro DB systémy • správa databází v rámci projektů v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky • konzultace v oblasti správy databází • konzultace v oblasti ladění výkonnosti a návrhu aplikace • instalace, návrhy, testování, zálohování a obnova DB sw • vytváření DB uživatele a přidělování přístupů spolupráce s externími dodavateli

null

Oddělení správy licencí

správa licencí • s licencemi související činnosti, jako je udělení/změna a zrušení licence • zajištění sw podpory • řízení a rozdělování došlých žádostí na pořízení licence k SW produktu • evidence a nabytí licencí v rámci aplikace pro správu softwarových aktiv • soulad s normou ISO/IEC 19770

null

Oddělení správy diskových a zálohovacích technologií

správa sítí SAN, diskových úložišť (převážně HDS), NAS (HNAS), zálohovacích páskových knihoven IBM Anaconda a zálohovacího SW IBM TSM a Backup exec • příprava zprovoznění nového datového centra s novou SAN infrastrukturou • práce na projektu obnovy zálohovacího systému v architektuře disk-2-disk-2-(tape, cloud) s replikací záloh

null

Projektová kancelář SPCSS

vedení jednotlivých projektů • supervize týmu lidí z různých oddělení společnosti • komunikace se zákazníkem, vedení jednání a příprava podkladů pro vedení projektů • práce na projektech v oblasti zlepšování kvality služeb SPCSS • práce na zákaznických projektech a poskytovaných službách pro resort Ministerstva financí ČR a další instituce státní správy