Postup poskytnutí informací

Postup k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Home/O nás/Informace pro veřejnost/Postup poskytnutí informací

Přehled jednotlivých kroků k poskytování informací:

Kliknutím na „+“ zobrazíte podrobnější informace o daném kroku.

 1. Podávání žádosti o poskytnutí informace Státní pokladně Centru sdílených služeb, s. p. (dále též jako „SPCSS“), i jejich poskytování zaměstnanci SPCSS se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“).
 2. Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, a to i prostřednictvím elektronické adresy.
 3. Ze žádosti musí být zřejmé:
  • že je určena podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,
  • kdo dotaz činí – jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, event. adresa bydliště a adresa pro doručování žadatele, je-li fyzickou osobou, název a sídlo právnické osoby, je-li o informaci žádáno jejím jménem,
  • jaká informace je požadována (vymezení informace).
 1. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, nelze ji považovat za žádost ve smyslu zákona a Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., není povinen na takové podání odpovědět a může ho bez vyřízení odložit.
 2. Písemná žádost se podává na adresu: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. Žádost v elektronické podobě lze podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu epodatelna@spcss.cz.

 1. Lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění,
 2. Prodloužení lhůty – je možné pouze v níže uvedených případech. Prodloužení pro vyřízení žádosti je možné o dalších nejvýše 10 dní, tj. celkem 25 dní,
 3. Závažnými důvody pro prodloužení lhůty jsou:
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • je-li pro vyřízení žádosti nutná konzultace s jiným povinným subjektem.
 1. Je-li žádost nesrozumitelná nebo neurčitá, a proto není dostatečně zřejmý obsah, popřípadě rozsah požadované informace, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. do 7 dnů ode dne jejího podání žadatele vyzve, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. rozhodne o odmítnutí žádosti.
 2. V případech stanovených v § 7 až 12 zákona Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. informace neposkytne a vydá o tom rozhodnutí, které se žadateli doručuje do vlastních rukou.

 • označení a adresu subjektu, který rozhodnutí vydal, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
 • datum vydání rozhodnutí,
 • jméno, příjmení a adresu (název a sídlo) žadatele,
 • výrok rozhodnutí,
 • odůvodnění v případě omezení práva na informace,
 • poučení o opravném prostředku, pokud SPCSS žádosti, byť i zčásti, nevyhoví,
 • jméno, příjmení, funkci a podpis pověřeného zaměstnance k vyřízení žádosti.

 1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 2. Náklady spojené s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a také s odesláním informací žadateli, jsou uvedeny v Sazebníku úhrad nákladů.
 3. Hrazení nákladů za poskytovanou informaci je možné následovně:
  • složenkou,
  • převodem na účet,
  • zasláním na doručenku.
 4. Překročí-li náklady za poskytnutou informaci bez poštovného 100 Kč, obrátí se příjemce na žadatele s dotazem, zda souhlasí s odhadovanou cenou. Pokud žadatel nesouhlasí nebo ve stanoveném termínu neodpoví, žádost se odkládá. Překročí-li odhadované náklady za požadovanou informaci částku 1 000 Kč, může Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., podmínit vydání informace zaplacením zálohy.

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informace stížnost, a to do 30 dnů od doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle zákona. Postup SPCSS při podání stížnosti podle zákona se řídí § 16a zákona.

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
 2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Odvolání musí obsahovat:

 • označení a adresu podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
 • jméno, příjmení a adresu (název a sídlo) žadatele,
 • v čem žadatel spatřuje porušení zákona,
 • čeho se žadatel domáhá,
 • datum a podpis žadatele.

Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., jej odloží. Proti rozhodnutí o odvolání není v rámci správního řízení opravný prostředek. O odvolání rozhoduje generální ředitel SPCSS.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/199 Sb., stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 • 3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie,
 • 5,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
 • 4,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
 • 7,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
 • 15,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
 • náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

Pokud se jedná o informaci, která je spojena s rozsáhlým vyhledáním, zaplatí žadatel náklady ve výši 285,00 Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta.

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 6303942/0800

IBAN: CZ12 0800 000­0 0000 0630 3­942

SWIFT kód: GIBACZPX

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.