Informace o způsobu fungování Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., a v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Stejně jako celá společnost, i my pozorně sledujeme rozhodnutí Vlády ČR a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, reagující na šíření koronaviru SARS-CoV-2. Důsledně se řídíme v této souvislosti zavedenými celoplošnými opatřeními, abychom chránili zdraví zaměstnanců, zákazníků i spolupracujících partnerů a dodavatelů. Průběžně podnikáme i další kroky, které k tomu přispívají. Patří sem především snížení počtu pracovníků na pracovištích na nezbytné minimum a zajišťování maxima možných činností z domova, tj. bez potřeby cesty do zaměstnání či k zákazníkům a partnerům. V případě nevyhnutelného osobního kontaktu je to pak používání ochranných pomůcek a zajištění nutné hygieny (zakrytí dýchacích cest, mytí a dezinfekce rukou, kontroly na vstupech do objektů podniku atd.).

Přes mimořádnost situace a uvedená opatření je zabezpečeno plné fungování našeho podniku jako subjektu zahrnutého do kritické informační infrastruktury státu a nadále se snažíme zajišťovat naše služby zákazníkům v souladu s uzavřenými smlouvami a v dohodnuté kvalitě. Se zákazníky a s dodavateli spolupracujeme i při rozvoji  přípravě služeb nových. Přímé osobní kontakty jsme ve většině případů nahradili rozšířeným využíváním technických komunikačních prostředků a nástrojů vzdálené správy ICT systémů, což nám i v těchto ztížených podmínkách umožňuje zajistit kontinuitu našich služeb.

Nelze samozřejmě předjímat, jak se bude situace šíření nákazy dále vyvíjet. Opatření na našich pracovištích jsou platná i během jednotlivých cyklů tzv. rozvolňování se záměrem dělat maximum jak pro zajištění našich služeb, tak pro přispění k zamezení dalšího šíření nákazy.