TLP 2.0

Popis stupňů citlivosti informací v dokumentech sdílených s externími subjekty

Podmínky využití poskytnutých informací

Využití poskytnutých informací probíhá v souladu se standardem Traffic Light Protocol (dostupným na webových stránkách https://www.first.org/tlp/). Informace je označena štítkem, který stanoví podmínky jejího využití. Štítky pro označení informací a podmínky použití jimi označených informací jsou uvedeny v tabulce dále:

Štítek

Podmínky použití

TLP: RED

Informace není určena ke sdílení, přístup je omezen na určené osoby (určuje původce/zdroj); poskytnutí informace dalším subjektům uvnitř i vně organizace příjemcem lze učinit pouze s předchozím souhlasem původce/zdroje informace.

TLP: AMBER+STRICT

Sdílení informace je omezeno na určené osoby (příjemce) a jejich organizace (určuje původce/zdroj) v souladu se zásadou „potřebuje nezbytně znát“; příjemci nemohou dále sdílet tyto informace mimo svou organizaci bez předchozího souhlasu původce informace.

TLP: AMBER

Sdílení informace je omezeno na určené osoby (příjemce) a jejich organizace (určuje původce/zdroj); příjemci mohou sdílet tyto informace pouze s členy své organizace a s dodavateli nebo zákazníky, kteří nezbytně potřebují tyto informace znát, aby se chránili nebo zabránili vzniku další škody; původce/zdroj informace může rozsah sdílení dále omezit.

TLP: GREEN

Informace je určena k omezenému zveřejnění; omezeno na komunitu (organizace příjemce a další partnerské subjekty příjemce informace), avšak nikoliv s využitím veřejně dostupných komunikačních kanálů; příjemce nesmí informaci šířit mimo určenou komunitu (určuje původce).

TLP: CLEAR

Zveřejnění informace není omezeno; tímto ustanovením není dotčeno omezení na základě práva duševního vlastnictví původce a/nebo příjemce či třetích stran.

Komunita: skupina, která sdílí společné cíle, zkušenosti a neformální důvěryhodnost. Komunita může být různě rozsáhlá – může například zahrnovat všechny odborníky na kybernetickou bezpečnost v zemi (nebo v sektoru či regionu).

Organizace: skupina, která sdílí společnou příslušnost na základě formálního členství a je vázána společnými zásadami stanovenými organizací. Organizace může zahrnovat všechny členy organizace sdílející informace, ale jen zřídka je rozsáhlejší.

Zákazníci: osoby nebo subjekty, které využívají služby organizace.

Dodavatelé: osoby nebo subjekty, které organizaci dodávají služby či zboží.