Informace o způsobu fungování Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., a o zajištění jeho služeb v podmínkách stavu nouze

Stejně jako celá společnost, i my pozorně sledujeme rozhodnutí Vlády ČR, pokyny Ústředního krizového štábu a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, reagující na šíření koronaviru CO-VID-19. Důsledně se řídíme v této souvislosti zavedenými celoplošnými opatřeními, abychom chránili zdraví zaměstnanců, zákazníků i spolupracujících partnerů a dodavatelů. Průběžně podnikáme i další kroky, které k tomu přispívají. Patří sem především snížení počtu pracovníků na pracovištích na nezbytné minimum a zajišťování maxima možných činností z domova, tj. bez potřeby cesty do zaměstnání či k zákazníkům a partnerům. V případě nevyhnutelného osobního kontaktu je to pak používání ochranných pomůcek a zajištění nutné hygieny (užití ochranných roušek, mytí a dezinfekce rukou, kontroly na vstupech do objektů podniku atd.).

Přes mimořádnost situace a uvedená opatření je zabezpečeno plné fungování našeho podniku jako subjektu zahrnutého do kritické informační infrastruktury státu a nadále se snažíme za-jišťovat naše služby zákazníkům v souladu s uzavřenými smlouvami a v dohodnuté kvalitě. Se zákazníky a s dodavateli spolupracujeme i při rozvoji a přípravě služeb nových. Přímé osobní kontakty jsme ve většině případů nahradili rozšířeným využíváním technických komunikačních prostředků a nástrojů vzdálené správy ICT systémů, což nám i v těchto ztížených podmínkách umožňuje zajistit kontinuitu našich služeb.

Nelze samozřejmě předjímat, jak se bude situace šíření nákazy dále vyvíjet a jaké mohou být její další budoucí dopady. Můžeme však všechny ujistit, že uděláme maximum jak pro zajištění našich služeb, tak pro přispění k zamezení dalšího šíření nákazy.